กู้เงิน ธ.ก.ส

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
จาก 8000 บาท
1-120 เดือน
3-28%

อัปเดต! สินเชื่อใหม่ ธ.ก.ส เพื่อเกษตรกรตัวจริงปี 2565 พร้อมบอกวิธีกู้เงิน ธ.ก.ส

 

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่อยากจะกู้เงิน ธ.ก.ส หรือที่รู้จักกันในนาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันนี้ทางธนาคารได้ปล่อยตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการขอสินเชื่อออกมาเพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

 

  1. สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลใหม่

สินเชื่อกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 โดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส อยู่แล้ว และได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งระบบ

– วงเงินสินเชื่อ

รายละไม่เกิน 50,000 บาท และต้องไม่เกิน 70% ของส่วนเหลือเพื่อขาย

– การชําระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

 

  1. สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

สินเชื่อกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยต้องมีคุณสมบัติของผู้ขอกู้เงิน ธ.ก.ส ดังนี้
– เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

– ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส มาก่อน

– ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระ หรือหลักสูตรสารพัดอาชีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้ หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงานบริษัท ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้าต่างๆ

 

  1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อตัวนี้เกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาได้มีเงินทุนกลับไปสร้างเสริมอาชีพ จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติของผู้กู้เงิน ธ.ก.ส ดังนี้

– เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

– ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส มาก่อน

– มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

สำหรับการสมัครขอยื่นกู้เงิน ธ.ก.ส ทั้งสามผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-555-0555 หรือเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) www.baac.or.th ได้เลยนะทุกคน

เราชนะรอบ 4, เงินด่วนพร้อมใช้, กู้เงินด่วน

Close