เกี่ยวกับเรา

ผู้เขียนได้จัดทำบทความด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ (E-Learning for Family Medicine and Primary Care) ขึ้น เพราะเห็นว่าบทความเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านวิชาการและเวชศาสตร์ครอบครัวแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบปฐมภูมิ และเป็นการเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ทั้งส่วนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป