Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

รพสต.

การดูแลผู้พิการและการฟื้นฟูสภาพ

by Admin @January,07 2011 02.16 ( IP : 61...184 ) | Tags : รพสต. , เรียนรู้ออนไลน์

6 ม.ค. 54 15.00-16.30 น. ศึกษาทางไกล รพสต. เรื่อง การดูแลผู้พิการและการฟื้นฟูสภาพ โดย ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

Comment #1
Posted @January,14 2011 17.52 ip : 223...194

เรียนย้อนหลังที่บ้านค่ะภาพและเสียงชัดค่ะ  ต้องการสื่อต่างๆติดต่อที่ไหนค่ะ ปาตีเมาะ  อาแว  ผอ.รพสต.จะรัง

Comment #2
อมร
Posted @January,30 2011 20.59 ip : 113...106

ทางทีมงานจะนัดทีมจังหวัดและรวบรวมจัดทำสื่อให้  จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

Comment #3
Posted @September,07 2011 19.31 ip : 223...142

เข้ามาเรียนแล้วแต่เกิดข้อสงสัยเลยเข้ามาเปิดฟังใหม่ ภาพและเสียงชัดเจนดีมากคะ

Comment #4ต้องการเอกสาร
missyou
Posted @September,09 2011 10.16 ip : 110...164

จะขอรับสื่อต่างๆได้ที่ไหนครับ  ต้องการเร็วๆนี้จะได้รึเปล่าครับ

Comment #5การดูแลผู้พิการและการฟื้นฟูสภาพ
ยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์
Posted @October,25 2011 14.34 ip : 118...169

ต้องการสื่อมาถ่ายทอดให้อสม.ในการดูแลผู้ป่วย+คนพิการในชุมชนค่ะ

Comment #6
อมร
Posted @October,25 2011 18.21 ip : 118...92

สามารถขอโดยตรงไปได้ที่ ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา

อาจารย์มีสื่อหลากหลาย อาจระบุว่าอยากได้แบบใด อาจอ้างอิงว่าดูจากรายการและหมออมรแนะนำให้ขอมาโดยตรง เพราะวันที่อาจารย์บรรยายมีอ้างถึงทั้งที่เป็นเอกสารและสื่อวีดีทัศน์

Comment #7อยากได้สื่อ
ดารารัตน์
Posted @November,03 2011 21.57 ip : 110...83

อยากได้สื่อค่ะทั้งที่เป็นเอกสารและสื่อวีดีทัศน์ จะได้นำมาให้อสม.ดูคะ

Comment #8การดูแลผู้พิการและการฟื้นฟูสภาพ
ชนดา
Posted @May,14 2012 20.41 ip : 119...122

อยากได้สื่อที่เป็นเอกสารจะได้นำมาให้อสม.และผู้ดูแลดูค่ะ

Comment #9
ImportantBuisness
Posted @November,02 2016 14.33 ip : 39...91

Many drivers trust in good faith and can not don't be surprised to have to sue their insurance company so that they can receive cost for expenses caused by an auto accident. The following are widespread tactics made use of by many insurance companies so that you can either keep away from or lower their pay-out odds to prospects. Suggestions will be included on the way to protect you to ultimately avoid and also minimize failures of your motor vehicle insurer. www.autosanalysis.com Insurance is a service that is definitely purchased, and also which will pay to get damages to the vehicle and also others' vehicles if a vehicle accident or not accident relevant harm. Each think has it has the laws regarding the quality of car insurance that every person will need to have youngster should be drive under legal standing. www.autosanswer.com Auto foreign currency system stock trading is just what exactly currency potential traders need, especially individuals who are still starters and who do not possess enough expertise to receive around a. There will be logical plus practical greatest things about using distinctive software and also virtual automated trading programs for foreign exchange trading. www.autosinvestor.com Auto insurance is critical for every car operater. But insurance quotes of insurance are believe it or not significant. It involves small print of a quotes information on which really should be within a person's knowledge so that you can purchase a automobile insurance scheme finally. It helps you know limits of your insurance plus procedures with application just after any collision. www.autosknowledge.com Injured inside of a low speed automobile accident? Amazingly, almost all injuries around auto crashes are resulting from low quickness impacts. Although the motor vehicle wasn't going really quick doesn't mean you won’t be harmed. Recent research have effectively shown smashup speeds on the mere couple of. 5 mph can damage your the neck and throat. This posting explains, basically, www.autovisible.com We've all read about signing bonuses where a company features someone capital, usually excellent amount, to receive a occupation offer utilizing their company. Nonetheless, have you read about a pay-to-quit added bonus? This is where a company essentially pays its employees to stop! Read up on see the key reason why... www.bonusfitness.com Although my specialization is while in the Internet Promotion niche, when i was writing the next few paragraphs, I noticed the results would also improve traditional begin businesses in addition. You is going to notice there are actually no suggestions to Web marketing, etc. Simply because I also want to share this review with anyone who will be planning for starting your "traditional, can and mortar" business enterprise. But the results contained listed here also is applicable to my associates who elect to go together with the trend of internet website marketing as perfectly. www.businessa1.com To have an understanding of church company, we really need to firstly obtain the definition with organization. Several definitions were stated: L. W. Byme, defines company as "the having a mechanical failure of the obligation of a group as one into parts that may be assigned so that you can individuals plus committees. "1 Arthur Merrihew Adams is it when 'the steps involved in defining these activities of a strong enterprise, establishing a responsibilities plus relationships of your persons needed, in order to undertake the ends of your group. no www.businessadminister.com Launching a different venture is often nerve-wracking plus exhilarating together. Business soulmates spend working hours planning plus discussing just what exactly resources are expected for the fresh venture. You can find one astonishingly perilous nonetheless delicate matter that's bypassed very often and has now the capacity to destroy anything you dreamed with in 12 many months or a reduced amount of. Please allow me the chance explain. www.businesshi.com Can an internet casino guarantee that the success each battler receives if playing it has the online betting house games will be unique? How will be payouts each game built? And who makes internet casino sites manage honest plus reputable business enterprise practices? These questions and many more are answered while in the following posting. www.businesspayout.com You undoubtedly buy Google Search to seek out specific information and facts... just type in short or statement phrase you are looking at and Google Seo will offer pages with related themes and one-way links. Therefore, probably the greatest ways to do market homework is to consider what a Google AdWords Keyword and key phrase Tool reveals about specified keywords plus frequency with searches. www.dreamybusiness.com Warren Buffett is understood for never sharing her specific practices; and nonetheless his knowledge is very desirable than a dozen if not more authors have discussed what people think your dog does. By way of Buffett's private admission, the perfect book pertaining to him known as The Works of Warren Buffett, by way of Professor Lawrence Cunningham. www.blackstonefinancing.com Wouldn't it be superb if there initially were a senior rule to get selecting get to make finance? Well here is what we currently have all been watching for, there is definitely. This senior rule to get selecting get to make finance could appear simple, but it has the application could prove a lot more difficult when this procedure is, get yourself so that you can invest in everthing else. www.goldenfinances.com Nothing fairly says design and style, luxury plus taste similar to a Jaguar motor vehicle. Whether that you are in Coventry and also Cambridge, there's really no mistaking a sinuous, sweeping profile on the Jag unit. It's probably one of the popular deluxe models out there, and certainly one of the desired. www.jaguarfinances.com Owning your ranch and also farmland might be a truly enjoyable experience. Consider rural lifestyle, the calmness and balance, the tidier air plus environment, living closely with the animals. Want to own farmland? Below is a long list of things you should consider before you actually begin your find that perfect item of property... www.midlandsfinances.com There are plenty of theories boating concerning a economic future of your US around light with current global financial problems; plus make virtually no mistake, all these problems will be serious. As being the US financial state goes, so conduct most community economies and this is virtually no small dilemma. The understanding of gold when money, as some sort of insurance against your wealth, is earning ground - body at the moment. www.oneworldfinances.com It's not while in the budget" has become the most prevalent objections around telephone providing. The concern is, do you find it real or do you find it a smokescreen? In that case, if its legitimate, find out how to overcome them? This article will show you offerings to break the spending plan objection plus sell more offerings. www.prospectorfinances.com This week I'll answer a hot question concerning parents about whether originating from a college admissions perspective when it is better for your student to wait a consumer or private twelfth grade and the best way this final decision factors on the admissions formula. After owning attended either public plus private great schools by myself, interviewed quite a few administrative insiders plus college admissions police officers our research have shown that a short answer is not a and a long respond to is not wearing running shoes depends. www.collegespecifics.com There's virtually no question that obtaining your secondary education in the Catholic college bring about a money-making career, but similar to any higher education system, some Catholic Educational facilities are as good as others around providing an effective degree. It pays to undertake some homework about a person's different institution options before buying which school ensure attend, www.collegesquestion.com While you tell those that you're dropping outside school or even just simply pondering dropping outside school, everyone claims that you shouldn't be turning a person's back upon an "education" just like schooling is to get to master real capabilities applicable in actuality. This posting explores true reasons the key reason why most dropouts autumn behind its peers plus shares a super easy solution. www.dropouteducation.com Inside an economy based upon filling a demands plus wants with society, many of those wants will be influenced by way of advertisement, media channels, society's norms, plus business and also money breakthroughs. And while the savvy want things for nothing, such when quality instruction online, popular music, and information and facts - instruction and employment perspectives will be swirling all the way down a topsy-turvy and partially or totally unforeseeable tube. www.educationadvises.com Untreated real wood left already familiar with outdoor situations becomes at the mercy of decay plus degradation by way of natural problems. While quite a few species with trees have some degree with natural challenge to decay many of the commonly made use of species never. Therefore real wood left already familiar with the elements really should be protected from decay plus destructive insects by employing chemical synthetic ingredients. www.educationarsenal.com Anyone involving higher instruction will recognise that period track faculty have got to perform an awesome balancing respond. Compared in an administrative and also line role inside an organization, degree faculty currently have tremendous autonomy plus freedom. Having said that, they facial area competing demands for many different (plus good) programs, and to deal with the pins are continually high. www.educationfaculty.com Physical education is critical for lots of reasons out of combating overweight, enhancing continuous-duty motor skills so that you can developing co-operation plus sportsmanship in the students. Teachers could feel awkward teaching natural education or they can not know the direction to go. This posting describes half dozen physical instruction games plus activities that should accomplish almost all these goals but will have students demanding more. www.educationhit.com Special instruction schools typically degree of team with professionals plus aides so that they can further its mission with teaching small children with knowing or natural disabilities. Educational setting aides, remedial support team, occupational trained counselors and speech-language pathologist all play a role in serving children make money. www.educationschooling.com Online education offers the potential with providing level of quality continuing degree to grown-up learners and makes people get education as while they require it. However, cost plus prestige will be making internet education unpleasant to individuals that need it the best. www.iwanteducation.com You can have a innovative product for you to believe might be embraced by way of educators. Teachers plus administrators will be always on the lookout for new plus effective helping materials. But instruction marketing might seem a mystery. Learning ways to enter foreign exchange trading segment might be a lot with work. Education researching the market is a wonderful starting factor. www.specificschool.com Home improvement may look easy more than enough, but finding caught involved with it and also its particular complexities might surely ensure that you get second opinions. The the truth is, the matter is serious tricky; similarly you might catch yourself ponying large sums the choices get quite a few job executed, and to the other you are going to simply realize that you may get around all of the big fees with a little shoestring spending plan and complete the same job. www.adventurehomeimprovement.com Changing the color on the room and also adding innovative color to the space is probably among the list of easiest methods of update a room. In point, many qualified interior graphic designers often apply color for an inexpensive resolution for went out with spaces. Incorporating your trendy color may change the entire home planning of every given home, typically with a single working day. www.colorfulinteriordesigns.com There will be scores with curtains plus drapes out there. One that is frequent is a box pleated window curtain or hang. These shades are pre-gathered within pleats along at the pinnacle of your curtain to make sure they always have got a neat, customised look. www.dothomeinterior.com

แสดงความคิดเห็น

« 1607
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!