ความพึงพอใจในรายวิชาที่เรียน
 

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง