Hypertension โดยหมออรุณี
(C001-002)

 
 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 
 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ การให้การดูแลรักษา    ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งในด้านสาเหตุ การวินิจฉัย การจำแนกความรุนแรงของโรค การให้การดูแลรักษาทั้งด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ยา การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ผลข้างเคียงจากการใช้ยา และการติดตามการรักษา

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้